Yurtiçi Makaleler
1.Açıkel Ü, Böke E, Günay İ, Bozer AY. Açık kalp cerrahisinde kullanılan bubble oksijenatörlerin hemolitik etkileri. SSK Tıp Bülteni 1990; 8: 11-15.

2. Böke E, Açıkel Ü, Paşaoğlu İ. Periferik emboli nedenni olan sessiz mmiyokart

enfarktüsü ve sol ventrikül anevrizması. SSK Tıp Bülteni 1990; 8: 27-29 3. Açıkel Ü, Salman E, Nazlıel K, Yörükoğlu Y, Yücel E, Zengin M, Substernal ektopik tiroid dokusundan gelişen Hurtle cell Carsinoma. SSK Tıp Bülteni 1990: 8: 67-70.

4. Paşaoğlu İ, Arsan S, Açıkel Ü, Kardiyak rabdomiyom. SSK Tıp Bülteni 1990¸ 145-150

5. Salman E, Açıkel Ü, Yücel E, Karotid body tümörleri. Acta Oncologica Turcica 1990; 23: 145-150

6. Açıkel Ü, Salman E, Yücel E, Nazlıel K. Posterıor mediastinal guatr. Acta Oncologica Turcica 1990; 23: 178-182

7. Salman E, Açıkel Ü, Nazlıel K, Yücel E, Yörükoğlu Y, Zengin M, Vertabral arterin Travmatik pseudoanevrizması. Gazi Tıp Dergisi 1990¸2: 104-106

8. Demircin M, Açıkel Ü, Arsan S, Bozer AY. Pulmoner arteriovenöz fistül. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1990; 30: 32-34

9. Yücel E, Kahramanyol Ö, Nazlıel K, Hüsrevşahi H, Açıkel Ü, Zengin M, Çift ligasyon ve çift teflon pledgetli transfiksiyon uygulanan patent duktus arteriozuslu hastalarda cerrahi neticeler. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 1990; 3: 284-287.

10. Açıkel Ü, Böke E, Bozer AY, Açık kalp cerrahisinde kullanılan membran oksijenatörlerin hemolitik etkileri. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1991; 3:59-63

11. Ü. Açıkel, E Salman , K. Nazlıel, Y. Yörükoğlu, M. Zengin, E. Yücel. Abdominal aort anevrizmaları. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 1991; 4: 211-215

12. Ü. Açıkel, E Salman, K Nazlıel, Servikal arkus aorta, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 1991; 4: 211-215

13. Salman E, Açıkel Ü, Yücel E, Arteriovenöz fistüller: cerrahi tedavi uygulanan 12 olgunun analizi. SSK Tıp Bülteni 1991, 9: 47-51

14. Salman E, Nazlıel K, Açıkel Ü, Yörükoglu Y, Zengin M, Yücel E, Karotid arter anevrizmaları: Bir olgu nedeniyle. SSK Tıp Bülteni 1991; 135-138.

15. Salman E, Açıkel Ü. İntratorasik guatrlar. Tüberküloz ve Toraks 1991; 39: 227-230

16. Seyitoğlu Y, Açıkel Ü. Çatalyürek H, Tüzün E, Silistreli E, Oto Ö, Abnormally Exaggerated Cardiac Segments And Ventricular Cavities İn A Patient With Ostium Sekundum Type Of Atrial Septal Defect. Medical journal of Ege University 1992; 2 (1-2): 129-133

17. Seyitoğlu Y, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Tüzün E, Silistreli E, Oto Ö, Coronary Bypass Grafting İn An Octagenerian. Medical journal of Ege Unıversty, 1992; 2 (1-2): 135-137

18. Açıkel Ü, Oto Ö, Kalp Damar cerrahisinde önlemler. 1. Ulusal AİDS Sempozyumu 16- 17 nisan 1992, EA Atatüek kültür merkezi İzmir. Sempozyum Kitabı 1992; 1 : 51-53

19. Açıkel Ü, Çatalyürek H, Silistreli E, Oto Ö, İnoperabl Koroner Arter Hastalarında Yerel Anestezi Altında Yapılan Alt Ekstremite Revaskülerizasyonu. Damar Cerrahisi Dergisi. 1993; 2: 51-53

20. Açıkel Ü, Çatalyürek H, Tüzün E, Oto Ö. Karotis arter darlıklarında cerrahi tedavi Damar cerrahisi Dergisi 1993; 2: 92-94

21. Oto Ö, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Günerli A, Maltepe F. Video görüntüsü eşliğinde bilateral torakal sempatektomi ( İlk torkoskopik cerrahi olgusu). Damar Cerrahisi Dergisi 1993; 2: 141-144

22. Açıkel Ü, Ünalır A Tüzün E, Seyitoğlu Y, Oto Ö. İnterventriküler septumda lokalize dev hidatik kist ve başarılı cerrahi tedavisi, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 1993; 6: 86-89

23. Açıkel Ü, Çatalyürek H, Güneri S, Yüce A, Oto Ö. Bir brucella endokarditi olgusunda çift kapak replasmanı.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 7: 56-59

24. Dicle O, Obuz O, Oto Ö, Erdağ N, Açıkel Ü, Çamlı D. Kronik venöz yetmezliğin tedavisinde yeni bir yaklaşım: Dijital video motion tekniği eşliginde dessandan venografi. Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 3: 33-38.

25.Oto Ö, Açıkel Ü , Tüzün E, Cihan HB. Özofagusta nadir görülen bir yabancı cisim olgusu: Kalıcı üst diş protezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 8: 49-52

26. Oto Ö, Açıkel Ü, Uğurlu B, Çatalyürek H, Tanı ve Tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemlere bağlı gelişen arteriel komplikasyonlarda cerrahi tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 3: 60-65

27. Oto Ö, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi deneyimlerimiz. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 2: 141-143.

28. Açıkel Ü, Oto Ö, Uğurlu B, Çatalyürek H, Tüzün E, Silistreli E, Ketin K, Pompa priming solusyonuna konulan magnezyumun açık kalp ameliyatı sırasında görülen kan elektrolit değerleri ve postoperatif aritmiler üzerindeki etkileri. Gögüs Kalp ve Damar cerrahisi Dergisi 1994; 2: 274-277

29. Oto Ö, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Ugurlu B, Tüzün E, Silistreli E, Metin K. Açık kalp ameliyatları sırasında modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarımız. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 2: 284-286

30. Oto Ö, Açıkel Ü , Uğurlu B, Çatalyürek H, Mustard ameliyatında dar pulmoner venöz atriyumu genişletmek amacıyla uygulanan yeni bir modifikasyon. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 2: 297-299.

31. Çımrın AH,Uçan ES, Seyithanoğlu Y, Akpınar O, Açıkel Ü , Akkoçlu A. Künt toraks travmasına bağlı komplet bronş rüptürü, anastomoz sonrası gelişen bronkostenozun balon brunkoplasti yöntemi ile tedavisi (olgu sunumu). İzmir Gögüs Hastanesi Dergisi 1994, 8: 91-96

32. Oto Ö, Açıkel Ü , Güre A. İntrauterine fetal thoracic surgery.Tukish journal of Medical Resarch 1994; 12: 228

33. Açıkel Ü , Oto Ö, Ugurlu B, Çatalyürek H, Silistreli E. Kardiyopulmoner Resüsitasyona Destek Amacıyla Acil Perkutan Kardiyopulmoner Bypass Uygulaması Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 1995; 8: 33-35

34. Açıkel Ü , Oto Ö, Tüzün E, Uğurlu B, Çatalyürek H. Bir olgu nedeniyle PTFE (politetrafloroetilen) greftlerde perigreft seroma komplikasyonu ve lityeratürün gözden geçirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi 1995; 4: 42-45

35. Ü Açıkel , B. Ugurlu, K. Metin, H. Çatalyürek, Ö.Oto. Özofagus perforasyonlarında cerrahi tedavi ile birlikte irrigasyon yönteminin yeri: Olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 1995; 34: 253-255

36. Oto Ö, Açıkel Ü , Tüzün E, Uğurlu B, Çatalyürek H. Swyer-James Macleod (Unilateral hiperlücent akciger) sendromlu bir hastada çift kapak replasmanı. Ege Tıp Dergisi 1995; 34: 163-165

37. Açıkel Ü , Oto Ö, Uğurlu B, Çatalyürek H, Silistreli E, Tüzün E, Renal transplant bekleyen ağır mitral yetmezlikli olguda kapak replasmanı. Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1995; 3: 59-61.

38. Oto Ö, Açıkel Ü , Hazan E, Uğurlu B, Çatalyürek H. Lokal Anestezi altında subclavio- subclavian bypass. Damar Cerrahisi Dergisi. 1995; 4: 79-81

39. Sevinç C, Uçan ES, Akpınar O, Açıkel Ü, Çımrın AH, Oto Ö, Akkoçlu A. iki vaka nedeni ile pulmoner kist hidatkte albendazol kullanımı. Solunum. Haziran 1995; 19: 675-581.

40. E.Hazan, Ü Açıkel , B Ugurlu, H. Çatalyürek, N. Sarıosmanoğlu, N. Ünal, A.Akçoral Ö.Oto, Pulmoner hipertansiyon: İnoperabilite kriteri nedir. Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1995; 3: 259-262.

41. E.Hazan, Ü Açıkel , B.Uğurlu, H. Çatalyürek, Ö.Oto. Penetran kalp yaralanmalarında acil girişimin önrmi . Ege Tıp Dergisi 1996; 35: 77-79.

42. E.Hazan, B.Uğurlu, H. Çatalyürek, N. Sarıosmanoğlu, Ü. Açıkel , N.Ünal, A.Akçoral Ö. Oto. Çocuklarda ve adölesanlarda prostetik kapak replasmanı. Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1996¸4 54-57

43. E.Hazan, Ö.Oto, Ü. Açıkel, B.Uğurlu, H.çatalyürek, N.Sarıosmanoğlu, N. Ünal, A.Akçoral,. Tip IV trunkusda başarılı cerrahi tedavi. Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1996; 4: 78-80

44. Oto Ö, Açıkel Ü, Uğurlu B, Çatalyürek H, Cihan HB, Metin SK. The effect of intravenous diltiazem on atrial aritmias folloving coronary bypass surgery. Koşuyolu Heart journal 1996; 2:132-136

45. H. Çatalyürek, E. Hazan, B Ugurlu , Ü. Açıkel, Ö.Oto,. Kardiyoplejik solusyonlara eklenen Karnitinin miyokart koruması üzerindeki etkileri. Türk Kardiyoloji Dernegi Arşivi 1996; 24: 399-404

46. Ö.Oto, E.Hazan, Ü. Açıkel, B.Uğurlu, H.Çatalyürek, k.Metin, H.Okutan. Diyafragma evantrasyonu. İzmir Gögüs Hastanesi Dergisi 1996; 10: 28-32

47. Oto Ö , Hazan E, Açıkel Ü, Silistreli E, Örer A, Ugurlu B, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N. Video görüntüsü eşliginde torakoskopik cerrahi yöntemi ile patent Duktus arteriosus ligasyonu ve diğer minimal invazif cerrahi deneyimlerimiz. Türk Kardiyoloji Dernegi arşivi, 1996; 24: 554-557

48. Eyüp Hazan, Hüdai Çatalyürek, Hüseyin Okutan, Ünal Açıkel, Nejat Sarıosmanoğlu, Erdem Silistreli,Nurettin Ünal, Adnan Akçoral, Öztekin Oto,"Macleod sendromu: olgu sunumu", Heybeliada Tıp bülteni, 3/103-106/1997, 1997,

48. Açıkel Ü, Hazan E, Karabay Ö, Sarıosmanoglu N, Metin K, Çatalyürek H, Silistreli E, Oto Ö. Splenik Arter Anevrizmaları ve olgu sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 6: 101-104.

49. Sarıosmanoğlu N, Oto Ö, Yücesoy M, Bahar H, Hazan E, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Silistreli E, Kazaz H. Heparin Kaplı ve kaplı olmayan Kardiyopulmoner Bypass sistemlerinin Kompleman Aktivasyonu Yönünden Karşılaştırılması. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5: 164-170

50. Açıkel Ü, Oto Ö, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, Kargı A, Sarıalioğlu F, Olgun N, Narin C. Çocuklukta Malign Plevral Mezotelyoma ve Olgu Sunumu. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi dergisi 1997; 5: 208-211

51. Ö.Oto, Ü. Açıkel, E.Tüzün, E.Silistreli, U.Gürgan, Ö.Karabay, K.Kıvanç, M.Akın.Genç bir olguda bronş rüptürü onarımı ve tanısal tekniklerde yeni ufuklar: Olgu sunumu Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5. 292-295

52. Ö.Karabay, N.Sarıosmanoğlu, H.Çatalyürek, E.Hazan, Ü.Açıkel, Ö.Oto. Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyon bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif izlem üzerine etkileri. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5: 311-314

53. Sarıosmanoğlu N, Hazan E, Karabay Ö, Çatalyürek H, Silistreli E, Kazaz H, Açıkel Ü, Oto Ö. Visseral Arter Anevrizmaları ve Cerrahi Tedavisi. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1997;5: 393-398.

54. Ö. Oto, Ü.Açıkel, E.Hazan, H. Çatalyürek, N. Sarıosmanoglu, E. Silistreli, F. Maltepe, H. Hepağuşlar, A.Akçoral, A. Kargı, K. Metin, Ö. Karabay, M. Ertürk, h. Okutan, A. Turan, C.Narin, A. Örer, N. Özelsancak, H.Kazaz, İ.Erinç, M. Karaçelik, İ. Kiriş, H.İ. Algın, S. Zeren, S.Sezgin. Çocukluk çağında kalp ve akciger transplantasyonu: 'Ülkemizde ilk uygulama' Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998; 26: 446-448.

55. M. Ertürk, N. Sarıosmanoğlu, E.Hazan, O. Dicle, Ü. Açıkel, Ö. Oto, Akut arteryel tıkanıklık tedavisinde trombolitik tedavi sonrası periferik arteryel bypass. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 41-44

56. E. Tüzün, E. Hazan, G. Kırkalı, E. Silistreli, Ü. Açıkel, Ö. Oto. Koroner Bypass ameliyatlı erkek ve kadınlarda, Lipoprotein ve Apolipoprotein düzeylerinin koroner arter hastalığının yaygınlığı ile karşılaştırılması. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 95-103.

57. Ö. Oto, M.Ertürk, Ü. Açıkel, E. Hazan , E. Silistreli, N. Özelsançak. Kardiyopulmoner Bypass sırasında frenik sinir korunması. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 130-133

58. Ü. Açıkel, Ö, Karabay, E. Silistreli, A. Turan, Ö. Oto . Minilaparotomi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu. Gögüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 155-159.

59.Öztekin OTO, Eyüp Hazan, Ünal AÇIKEL, Murat ERTÜRK, Erdem SİLİSTRELİ, Hakkı KAZAZ,"Ravitch operasyonu deneyimlerimiz", GKDC Dergisi, 6, 357-361 (1998), 1998,

60. M. Ertürk, Ü. Açıkel, E.Silistreli, E. Hazan , Ö. Oto. Koroner Bypass ( CABG ) ameliyatı sonrası görülen hipertansiyon'un kontrolünde İsradipine ve Sodium Nitroprusside etkinliğinin karşılaştırılması. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998 ; 6: 190-197.

61. Ö. Oto, Ü.Açıkel, Ö. Karabay, H. Kazaz, E.Hazan, E. Silistreli, H. Çatalyürek, T. Çamsarı, S.Güneri. Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 198-204.

62. Ü. Açıkel, B. Uğurlu, Ö.Karabay, T. Meşe, G. Saylan, Ö. Oto. Supravalvüler aort darlığına bağlı enfektif endokarditli bir olguda retrograt serebral perfüzyon ve total sirkülatuar arrest ile cerrahi tedavi. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 221-224.

63. Ö.Oto, E.Hazan, M. Ertürk, M. Karaçelik, N. Sarıosmanoğlu, B. Ugurlu, Ü. Açıkel, H.Çatalyürek. Pediyatrik kalp cerrahisinde sternum açık bırakma deneyimlerimiz. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 279-283.

64. Ö.Oto, E.Hazan, Ü. Açıkel, M. Ertürk, E.Silistreli, H. Kazaz, Ravitc operasyonu deneyimlerimiz. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6: 357-361.

65. A.Örer, E. Silistreli, H. Çatalyürek, C. Sevinç, Ü.Açıkel, Ö.Oto. Dev bir plevral soliter fibröz tümör olgusu. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6:438-441.

66. H. Çatalyürek, Ö.Oto, E.Hazan, K.Metin, E.Silistreli, G.Güner, Ü. Açıkel . Soguk kan kardiyoplejisi tekniğinde hot shot sıcak uygulaması: Her zaman gerekli mi ? Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998 ; 6: 457-464.

67. E.S. Uçan, A.Sayıner, H.Akan, M.Akova, O.Arseven, A.Kargı, A.Yüce, Ü. Açıkel, Z.Gülay, M.Özcan, Ö.Özdemir, T.Selçuk, L.Tabak, F.Alataş, E.Silistreli, C.Üstün, A.Zeytinoğlu. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda pnömoni: tanı ve tedavi Rehberi. Toraks Bülteni Eylül 1998; 3(1)(EK 1) : 26-47.

68.Erdem Silistreli, Eyüp Hazan, Hüdai Çatalyürek, Baran Uğurlu, Nejat Sarıosmanoğlu, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve non pulsatil dolaşımın endokrin sistem üzerine olan etkilerinin araştırılması", Türk Kardiyol Dern Arş, 26/98-104/1998,

69. N.Sarıosmanoğlu, Ö.Oto, H.Kazaz, E.Hazan, Ü. Açıkel, H. Çatalyürek, E.Silistreli, Heparin kaplı sistemin pulmoner hasar üzerine etkilerini gösteren klinik çalışma. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999; 7: 1-6

70. E.Silistreli, M.Karaçelik, A. Büyükgebiz, NA Dereli, Ö.Özmen, E.Hazan, Ü. Açıkel, Ö.Oto. Diyabetik hastalarda yapılan açık kalp ameliyatlarında pulsatil ve nonpulsatil Dolaşımın insülin-glukoz metobolizması üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999; 7: 11-16.

71. H.Çatalyürek, C.Narin, E.Özer, E. Hazan, Ü.Açıkel, Ö.Oto. Konjenital kalp hastalıklarında timustaki histopatolojik değişiklikler. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi dergisi 1999; 7: 17-20.

72. Ö.Oto, H. Çatalyürek, H.Okutan, E. Tüzün , E.Hazan, Ü.Açıkel, N. Sarıosmanoğlu, E.Silistreli. Behçet hastalığında femoral psödoanevrizma. Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999; 7: 48-51.

73.Çatalyürek H, Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Silistreli E, Ay N, Berber B, Özmen Ö,"Desmopressin ve düşük doz aprotininin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperatif drenaj üzerine etkileri", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7, 75-8 (1999), 1999,

74.Oto Ö., C. Narin, Ü. Açıkel, H. Kazaz, E. Hazan, B. Uğurlu, N. Sarıosmanoğlu, H.Çalyürek, E. Silistreli ve K. Metin, "Pediatrik açık kalp cerrahisi sonrası periton diyalizi," GKDC Dergisi , 7, 200-204 (1999).

75.Silistreli E, Karabay D, Erdal A, Serbest M, Güzeloğlu M, Çatalyürek H, Açıkel Ü,"Behçet Hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygulaması", Damar Cerrahisi Dergisi, 3, 151-153 (2002), 2002,

76. Eyüp Hazan, Baran Uğurlu, Kıvanç Metin, Nurten Saydam, Erdem Silistreli, Nejat Sarıosmanoğlu, Mehmet Ateş, Gül Güner, Ünal Açıkel, Öztekin Oto,"Kardiyopleji sıvısına L- karnitin eklenmesinin miyokard koruması üzerine etkileri", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 10(3):131-134, (2002), 2002,

77. Erdal A, Çatalyürek H, Silistreli E, algın, kabakçı, Açıkel Ü,"Surgical correction of Congenital supravalvular and valvular aortic stenosis in Williams syndrome", Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 8, 104,106/2002, 2002,

78.Özalp Karabay, Ufuk Yetkin, Erdem Silistreli, İbrahim Algın, Hakan Önol, Ünal Açıkel,"Tıkayıcı arter hastalığında lomber sempatektomi", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56, 97-101 (2003),2003,

79. A. Cenk ERDAL, Erdem SİLİSTRELİ, Hüdai ÇATALYÜREK, Özalp KARABAY, Gökhan ALBAYRAK, Koray AYKUT, Ünal AÇIKEL,"Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1):53-55/2003,

80. Silistreli E, Çatalyürek H, yürekli, albayrak g, Hazan E, Oto Ö, Açıkel Ü,"Açık kalp Ameliyatlarında konvansiyonel ultrafiltrasyon uygulamalarımız", Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi dergisi, 4, 144-147 (2003), 2003

81.Özalp Karabay, Mustafa Bak, Erdem Silistreli, Şebnem Çalkavur, İsmail Yürekli, Hasan Ağın, Ünal Açıkel,"Çocuklarda hemodializ amaçlı açılan Brakiobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya disseksiyonunun fistül açıklığı ve olgunlaşması üzerine etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(3):221-228, 2003,

82.Karabay Ö, Önen A, Yıldız F, Yılmaz E, Erdal AC, Şanlı A, Kılcı G, Algın İH, İtil O, Açıkel Ü,"İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu", Toraks Dergisi, 2003; 4(1): 107-109,

83. Karabay Ö, Önen A, Yıldız F, Yılmaz E, Erdal AC, Şanlı A, Kılcı G, Alğın Hİ, İtil O, Açıkel Ü. İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu. Toraks Dergisi. 4(1);107-109: 2003

84.Karabay D, Açıkel Ü,"Kanama ve tromboz eğilimi: "Pıhtılaşma mekanizması , pıhtılaşma faktörleri eksikliği, kan hücreleri eksikliği, ektrakorporeal dolaşımın koagülopati, medikal tedavi, kan ve kan ürünleri verilmesi. Türkiye klinikleri J Cardiovascular Surgery, 2004-5 d21; 207-209, 2004,

85. Erdal A, Kır M, Silistreli E, Karabay D, Serbest M, Açıkel Ü,"Çocukluk çağında semptomatik Aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu", Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 2004; 10 (3-4): 145-148, 2004,

86. Önen A, şanlı A, Yılmaz E, Kömüs N, Açıkel Ü, Kargı A, Akkoçlu A. Nadir rastlanan intra toraik kitle:intra torasik desmoid tümör. Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 12(1) 55-57: 2004

87. Erdal A, Silistreli E, Çatalyürek H, Albayrak G, Aykut K, Açıkel Ü,"Subaortik darlıklarda cerrahi tedavinin zamanlaması", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 12(3):169-171/2004,

88.Silistreli E, Karabay D, Erdal A, Ergör O, Çatalyürek H, Kılcı G, Fermancı E, Algın İ, Açıkel Ü,"Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin belirlenmesi: lojistik regresyon analizi", Damar Cerrahisi Dergisi, 13(2):1- 11/2004, 2004,

89.E Silistereli, H Catalyurek, I Yurekli, C Erdal, O Karabay, H.I.Algın, G Albayrak, U Acıkel,"Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery", Koşuyolu Heart Journal, 8(1), 36-40 (2004), 2004

90.Karabay D, Güzeloğlu M, Yürekli İ, Şanlı A, Önen A, Erdal A, Silistreli E, Uçan E, Açıkel Ü,"sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması", Damar Cerrahisi Dergisi, 14/3/45-48/2005,

91.Özalp Karabay, Erdem Silistreli, Cenk Erdal, Hakan Önol, İbrahim Algın, Mehmet Güzeloğlu, İsmail Yürekli, Göksel Kılcı, Ünal Açıkel,"ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları", Turkish J Vasc Surg, 14/3/21-26/2005, 2005,

92.Funda Çorapçıoğlu, Kamer Mutafoğlu Uysal, Erdem Silistreli, Nurettin Ünal, Hale Ören, Ünal Açıkel,"Catheter-associated recurrent intracardiac thrombosis and factor V Leiden mutation in a child with non-Hodgkin?s Lymphoma", The Turkish Journal of Pediatrics, 47, 279-282 (2005), 2005

93,Gökçen B, Sanlı A, Onen A, Karaçam V, Okan T, Açıkel Ü. Künt Toraks Travması Sonrası Gelişen Akut Mitral Yetmezliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19(2); 111-113: 2005

94.Sanlı A, Onen A, Karaçam V, Gökçen B, Kargı A, Açıkel Ü. Karina Yerleşimli, Atrio Ventriküler Tam Blok Oluşturan Karsinoid Tümör Olgusunun Sağ Trakea Sleeve pnömonektomi ile tedavisi Toraks Dergisi 6(2);166-169: 2005.

95.Sanlı A, Onen A, Kargı A, Osma E, Açıkel Ü Plazma cell granuloma of the lung forming a complete obstructive mass in the left main pulmonary artery:a case report. Turkish Respiratory Journal 6(1);53-55:2005.

96. Abidin Cenk Erdal, Erdem Silistreli, Ünal Açıkel,"Dev interkostal arter anevrizması", Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 13, 162-163 (2005), 2005

97.Özalp Karabay, Süleyman Men, Koray Aykut, Aytaç Gülcü, Erdem Silistreli, Cenk Erdal, İbrahim Algın, Ünal Açıkel,"Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent-Greft İmplantasyonu ile Onarımı", Toraks Dergisi, 7(2):141-144 2006,

98.Sanlı A, Onen A, Karaçam V, Öztop İ,Gökçen B, Hayretdağ A, Açıkel Ü. Isolated solitary splenic metastasis of a pulmonary tumor: a successful surgical approach in one stage. Türk Göğüs Kalp Damar Ccerrahisi Dergisi 14(1);73-75:2006.

99. Karabay D, Yürekli İ, Açıkel Ü,"periferik arter anevrizmaları", kalp damar cerrahisi dergisi, 2 25 2006 57-63, 2006,

100.Karabay D, Kılcı G, Silistreli E, Erdal A, Açıkel Ü,"Çocuklarda arteriovenöz fistüle bağlı gelişen venöz anevrizmaların cerrahi onarımı, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2006;16(2) 126-128,

101.Sanlı A, Onen A, Yücesoy K, Karaçam V,Karapolat S,Gökçen B, Eyüpoğlu G, Demiral AN, öztop İ, Açıkel Ü. Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrahi tedavi Tuberküloz Toraks dergisi 55(4); 383- 389: 2007

102..Karabay D, Karaarslan K, Göktay A, Kavala A, Gülcü A, Kuserli Y, Silistreli E, Erdal A, Açıkel Ü,"Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım", Damar Cerrahi Dergisi, 2007:16(3)31-36, 2007

103.Karabay D, Göktay A, Kavala A, Gülcü A, Koç A, faig isayev, Silistreli E, Erdal A, Açıkel Ü,"aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı", damar cerrahi dergisi, 16(1) 05 2007 chapter 77, 2007

104. Sanlı A, Önen A, Ulugün F, Acıkel Ü. İzole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonu için donör operasyonu, organın korunması ve taşınması. Türkiye Klinikleri Kalp Akciğer ve İzole Akciğer Transplantasyonu Özel Sayısı. 2007;3/12;53-57.

105. Sanlı A, Önen A, Karaçam V, Acıkel Ü. İzole akciğer transplantasyonu endikasyonları ve alıcının seçimi. Türkiye Klinikleri Kalp Akciğer ve İzole Akciğer Transplantasyonu Özel Sayısı. 2007;3/12;44-47.

106. Önen A,Sanlı A, Karapolat B,Acıkel Ü, İzole akciğer trasnplantasyonu için kadavra ve canlı donör seçimi ve donör bakımı. Türkiye Klinikleri Kalp Akciğer ve İzole Akciğer Transplantasyonu Özel Sayısı. 2007;3/12;48-52.

107. Önen A,Sanlı A, Karapolat B,Acıkel Ü. İzole tek veya çift taraflı akciğer transplantasyonunda alıcı operasyonları. Türkiye Klinikleri Kalp Akciğer ve İzole Akciğer Transplantasyonu Özel Sayısı. 2007;3/12;58-62.

108. Önen A,Sanlı A, Karapolat B,Acıkel Ü. Akciğer transplantasyonu sonrası geç dönem komplikasyonlar, rejeksiyon, tanı ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Kalp Akciğer ve İzole Akciğer Transplantasyonu Özel Sayısı. 2007;3/12;68-71.

109. Eyüpoğlu G,Karapolat B, Onen A, Sanlı A,Uçan E, kargı A, Açıkel Ü. Mediastinal castleman hastalığı: iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, 21/7;103-107: 2007

110.Erdem SİLİSTRELİ, Ünal AÇIKEL,"Mitral kapak hastalıkları ve cerrahisi", Türkiye Klinikle J Surg Med Sci, 3(2), 25-32 (2007), 2007

111.Erdal A, Silistreli E, Karabay D, Çatalyürek H, Fermancı E, Açıkel Ü,"Derece 1-2 Semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi etkileyen faktörler", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 15(1):55-58/2007, 2007,

112.Özalp Karabay, Ali Aycan Kavala, Ünal Açıkel,"Aort Travmaları", Türkiye Klinikleri - Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp, 3/7/48-56/2007, 2007,

113.Özalp Karabay,Kemal Karaarslan, Ünal Açıkel,"mitral kapak hastalıklarında cerrahi endikasyonlar", Turkiye Kilinikleri J Surg Med Sci, 2007, 3(41):7-14, 2007

114. Karabay D, Göktay A, Kavala A, Gülcü A, Koç A, faig isayev, Silistreli E, Erdal A, Açıkel Ü,"aort anevrizmaları ve endovasküler stent-greft implantasyonu ile onarımı", Damar Cerrahi Dergisi, 16(1) 05 2007 chapter 77, 2007,

115.Özalp Karabay, Kemal Karaaslan, Yiğit Göktay, Aycan Kavala, Ömür Gencel, Yusuf Kuserli, Ünal Açıkel,"aort anevrizmalarında cerrahi dışı perkütan yaklaşımla endovasküler onarım", Damar Cerrahisi Dergisi, 16/3/37-41/eylül 2007,

116. Önen A,Sanlı A, Karapolat B,Karacam V, Gökcen K,Acıkel Ü. Bronkoplevral fistül tedavisinde stent kullanımı. Toraks Dergisi 2008;9(1): 49-51.

117.Pınar A, Hepaguslar H,Pınar U,Önen A,Sanlı A,Karacam V, Acıkel Ü,Elar Z. Torakotomi uygulanan hastalarda interkostal sinir blokunun epidural analjezi üzerine etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Ccerrahisi Dergisi 2012; 20(1):1-7.


BAŞA DÖNAna Sayfa Hakkımda Yayınlanmış Makaleler
Yurt Dışı Yayınlar
Yurt İçi Yayınlar
Ameliyatlar Kalp Damar Cerrahisi
 • Kalbin Genel Anatomisi
 • Ateroskleroz Nedir?
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Koroner Arter : Sık Sorulan Sorular
 • Koroner By-Pass Sonrası Yaşam
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Mitral Kapak Darlığı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Mitral Kapak Prolapsusu
 • Aort Kapak Darlığı
 • Aort Kapak Yetmezliği
 • Kombine Kapak Hastalıkları
 • Kalp Kapak Ameliyatı Olacağım
 • Yapay Kalp Kapağı Olan Hastaların İzlenmesi
 • Konjenital (Doğumsal) Kalp Hastalıkları
 • Medya    İletişim

  MEGA TASARIM © 2013   |  Tüm Hakları Saklıdır. Kalp Damar Cerrahi Prof. Dr. Ünal AÇIKEL